注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

薛子怿的博客

 
 
 

日志

 
 
 
 

三字经  

2012-09-21 21:52:41|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

rén zhī chū    xìng běn shàn

人    之   初 ,   性   本   善。

xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn

性    相   近 ,   习   相   远。

gǒu   bú jiào    xìng nǎi qiān

苟    不   教 ,   性   乃   迁。

jiào zhī dào    guì yǐ zhuān

教    之   道 ,   贵   以   专。

xī   mèng mǔ     zé lín chǔ

昔    孟   母 , 择   邻   处。

zǐ    bù xué     duàn jī zhù

子    不   学 , 断   机   杼。

dòu yān shān    yǒu yì fāng

窦    燕   山 , 有   义   方。

 

jiào wǔ   zǐ     míng jù yáng

教    五   子 , 名   俱   扬。

yǎng bú jiào    fù zhī guò

养    不   教 , 父   之   过。

jiào bù yán    shī zhī duò

教    不   严 , 师   之   惰。

zǐ    bù xué    fēi suǒ   yí

子    不   学 , 非   所   宜。

yòu   bù xué    lǎo   hé wéi

幼    不   学 , 老   何   为。

yù    bù zhuó    bù chéng qì

玉    不   琢 , 不   成   器。

rén   bù   xué    bù   zhī yì

人    不   学 , 不   知   义。

wèi rén   zǐ    fāng shào shí

为    人   子 , 方   少   时。

qīn shī yǒu     xí   lǐ   yí

亲    师   友 , 习   礼   仪。

xiāng jiǔ líng   néng wēn xí

香    九   龄 , 能   温   席。

xiào yú qīn    suǒ dāng zhí

孝    于   亲 , 所   当   执。

róng sì   suì   néng ràng lí

融    四   岁 , 能   让   梨。

 

 

tì    yú zhǎng   yí xiān zhī

弟    于   长 , 宜   先   知。

shǒu xiào tì     cì jiàn wén

首    孝   弟 , 次   见   闻。

zhī mǒu shù    shí mǒu wén

知    某   数 , 识   某   文。

yī    ér shí    shí   ér   bǎi

一    而   十 , 十   而   百。

bǎi   ér qiān   qiān ér   wàn

百    而   千 , 千   而   万。

sān cái zhě    tiān dì rén

三    才   者 , 天   地   人。

sān guāng zhě     rì yuè xīng

三    光   者 , 日   月   星。

sān gāng zhě    jūn chén yì

三    纲   者 , 君   臣   义。

fù    zǐ qīn     fū   fù shùn

父    子   亲 , 夫   妇   顺。

yuē chūn xià    yuē qiū dōng

曰    春   夏 , 曰   秋   冬。

cǐ    sì shí    yùn   bù qióng

此    四   时 , 运   不   穷。

yuē nán běi    yuē   xī dōng

曰    南   北 , 曰   西   东。

cǐ    sì fāng   yìng hū zhōng

此    四   方 , 应   乎   中。

yuē shuǐ huǒ     mù jīn   tǔ

曰    水   火 , 木   金   土。

cǐ    wǔ xíng    běn hū shù

此    五   行 , 本   乎   数。

 

yuē rén   yì     lǐ zhì xìn

曰    仁   义 , 礼   智   信。

cǐ    wǔ cháng   bù róng wěn

此    五   常 , 不   容   紊。

dào liáng shū   mài shǔ   jì

稻    粱   菽 , 麦   黍   稷。

cǐ   liù   gǔ    rén suǒ   shí

此    六   谷 , 人   所   食。

 

mǎ   niú yáng    jī quǎn shǐ

马    牛   羊 , 鸡   犬   豕。

cǐ   liù chù    rén suǒ   sì

此    六   畜 , 人   所   饲。

yuē   xǐ   nù    yuē   āi   jù

曰    喜   怒 , 曰   哀   惧。

ài    wù   yù     qī qíng jù

爱    恶   欲 , 七   情   具。

páo   tǔ   gé     mù shí jīn

匏    土   革 , 木   石   金。

sī    yǔ zhú    nǎi   bā yīn

丝    与   竹, 乃   八   音。

gāo zēng zǔ     fù   ér shēn

高    曾   祖 , 父   而   身。

shēn ér   zǐ     zǐ   ér sūn

身    而   子 , 子   而   孙。

zì    zǐ sūn     zhì xuán zēng

自    子   孙 , 至   玄   曾

nǎi jiǔ   zú    rén   zhī lún

乃    九   族 , 人   之   伦。

fù    zǐ   ēn     fū   fù cóng

父    子   恩 , 夫   妇   从。

xiōng zé yǒu     dì   zé gōng

兄    则   友 , 弟   则   恭。

zhǎng yòu xù    yǒu   yǔ péng

长    幼   序 , 友   与   朋。

jūn   zé jìng   chén zé zhōng

君    则   敬 , 臣   则   忠。

cǐ   shí   yì    rén suǒ tóng

此    十   义 , 人   所   同。

fán xùn méng    xū jiǎng jiū

凡    训   蒙 , 须   讲   究。

xiáng xùn gǔ    míng jù dòu

详    训   诂 , 明   句   读。

wéi xué zhě     bì yǒu chū

为    学   者 , 必   有   初。

xiǎo xué zhōng    zhì sì shū

 

小    学   终 , 至   四   书。

lún   yǔ zhě     èr shí piān

论    语   者 , 二   十   篇。

qún   dì   zǐ     jì shàn yán

群    弟   子 , 记   善   言。

mèng zǐ zhě     qī piān zhǐ

孟    子   者 , 七   篇   止。

jiǎng dào dé    shuō rén yì

讲    道   德 , 说   仁   义。

zuò zhōng yōng    zǐ   sī   bǐ

作    中   庸 , 子   思   笔。

zhōng bù piān   yōng bú   yì

中    不   偏 , 庸   不   易。

 

大    小   戴 , 注   礼   记。

shù shèng yán    lǐ yuè   bèi

述    圣   言 , 礼   乐   备。

yuē guó fēng   yuē   yǎ sòng

曰    国   风 , 曰   雅   颂。

hào   sì   shī   dāng fěng yǒng

号    四   诗 , 当   讽   咏。

shī   jì wáng   chūn qiū zuò

诗    既   亡 , 春   秋   作。

yù   bāo biǎn    bié shàn è

寓    褒   贬 , 别   善   恶。

sān zhuàn zhě    yǒu gōng yáng

三    传   者 , 有   公   羊。

yǒu zuǒ shì    yǒu   gǔ liáng

有    左   氏 , 有   谷   梁。

jīng jì   míng   fāng dú   zǐ

经    既   明 , 方   读   子。

cuō   qí   yào    jì   qí   shì

撮    其   要 , 记   其   事。

wǔ    zǐ   zhě   yǒu xún yáng

五    子   者     有   荀   扬。

wén zhōng zǐ    jí lǎo zhuāng

文    中   子 , 及   老   庄。

jīng zǐ tōng    dú zhū   shǐ

经    子   通 , 读   诸   史。

kǎo   shì xì     zhī zhōng shǐ

考    世   系 , 知   终   始。

zì    xī nóng    zhì huáng dì

自    羲   农 , 至   黄   帝。

hào sān huáng   jū shàng shì

号    三   皇 , 居   上   世。

táng yǒu yú     hào èr   dì

唐    有   虞 , 号   二   帝。

xiāng yī xùn   chēng shèng shì

相    揖   逊 , 称   盛   世。

xià yǒu   yǔ   shāng yǒu tāng

夏    有   禹 , 商   有   汤。

zhōu wén wǔ   chēng sān wáng

周    文   武 , 称   三   王。

 

xià chuán zǐ    jiā tiān xià

夏    传   子 , 家   天   下。

sì   bǎi zǎi    qiān xià shè

四    百   载 , 迁   夏   社。

tāng fá xià    guó   hào shāng

汤    伐   夏 , 国   号   商。

liù bǎi zǎi    zhì zhòu wáng

六    百   载 , 至   纣   亡。

zhōu wǔ wáng    shǐ zhū zhòu

周    武   王 , 始   诛   纣。

bā   bǎi zǎi    zuì cháng jiǔ

八    百   载 , 最   长   久。

zhōu zhé dōng   wáng gāng zhuì

周    辙   东 , 王   纲   坠。

Chěng gān gē    shàng yóu shuì

逞    干   戈 , 尚   游   说。

shǐ chūn qiū   zhōng zhàn guó

始    春   秋 , 终   战   国。

wǔ    bà qiáng   qī xióng chū

五    霸   强 , 七   雄   出。

yíng qín   shì    shǐ jiān bìng

嬴    秦   氏 , 始   兼   并。

chuán èr shì    chǔ hàn zhēng

传    二   世 , 楚   汉   争。

gāo   zǔ xīng   hàn   yè jiàn

高    祖   兴 , 汉   业   建。

zhì xiào ping   wáng mǎng cuàn

至    孝   平 , 王   莽   篡。

guāng wǔ xīng    wéi dōng hàn

光    武   兴 , 为   东   汉。

sì    bǎi nián   zhōng yú xiàn

四    百   年 , 终   于   献。

wèi shǔ   wú   zhēng hàn dǐng

魏    蜀   吴 , 争   汉   鼎。

hào sān guó     qì liǎng jìn

号    三   国 , 迄   两   晋。

song qí   jì   liáng chén chéng

宋    齐   继 , 梁   陈   承。

wéi nán cháo    dū jīn líng

为    南   朝 , 都   金   陵。

běi yuán wèi    fēn dōng xi

北    元   魏 , 分   东   西。

 

yǔ   wén zhōu    yǔ   gāo qí

宇    文   周 , 与   高   齐。

dài zhì   suí    yì   tǔ   yǔ

迨    至   隋 , 一   土   宇。

bú   zài chuan   shī tǒng xù

不    再   传 , 失   统   绪。

táng gāo zǔ     qǐ   yì shī

唐    高   祖 , 起   义   师。

chú suí luàn chuàng guó jī

除    隋   乱 , 创   国   基。

èr   shí chuán   sān bǎi zǎi

二    十   传 , 三   百   载。

liáng miè zhī    guó nǎi gǎi

梁    灭   之 , 国   乃   改。

liáng táng jìn    jí hàn zhōu

梁    唐   晋 , 及   汉   周。

chēng wǔ   dài   jiē yǒu yóu

称    五   代 , 皆   有   由。

yán sòng xīng shòu zhōu shàn

炎    宋    兴 , 受   周   禅。

shí   bā chuán   nán běi hùn

十    八    传 , 南   北   混。

liáo yǔ   jīn    dì   hào fēn

辽    与    金 , 帝   号   纷。

dài miè   liáo sòng yóu cún

迨    灭    辽 , 宋   犹   存。

zhì yuán xīng jīn   xù xiē

至    元    兴 , 金   绪

 

zhì yuán xīng jīn   xù xiē

至    元    兴 , 金   绪   歇。

yǒu sòng   shì   yì tong miè

有    宋    世 , 一   同   灭。

bìng zhōng guó jiān róng dí

并    中    国 , 兼   戎   狄。

míng tài   zǔ   jiǔ qīn shī

明    太    祖 , 久   亲   师。

chuán jiàn wén fāng sì   sì

传    建    文 , 方   四   祀。

qiān běi jīng   yǒng lè   sì

迁    北    京 , 永   乐   嗣。

dài chóng zhēn   méi shān shì

 

迨    崇    祯 , 煤   山   逝。

qīng tài   zǔ   yīng jǐng mìng

清    太    祖 , 膺   景   命。

jìng sì   fāng   kè   dà dìng

靖    四    方 , 克   大   定。

zhì xuān tǒng   nǎi dà tóng

至    宣    统 , 乃   大   同。

shí   èr    shì qīng zuò zhōng

十    二    世 , 清   祚   终。

dú    shǐ zhě    kǎo shí lù

读    史    者 , 考   实   录。

tōng gǔ   jīn    ruò qīn   mù

通    古    今 , 若   亲   目。

kǒu   ér   song   xīn ér wéi

口    而    诵 , 心   而   维。

cháo yú    sī    xī   yú   sī

朝    于    斯 , 夕   于   斯。

xī zhòng   ní    shī xiàng tuó

昔    仲    尼 , 师   项   橐。

gǔ shèng xián shàng qín xué

古    圣    贤 , 尚   勤   学。

zhào zhōng ling   dú   lǔ lún

赵    中    令 , 读   鲁   论。

bǐ    jì    shì   xué qiě qín

彼    既    仕 , 学   且   勤。

pī    pú   biān xiāo zhú jiǎn

披    蒲    编 , 削   竹   简。

bǐ    wú    shū qiě zhī miǎn

彼    无    书 , 且   知   勉。

tóu xuán liáng zhuī cì   gǔ

头    悬    梁 , 锥   刺   股。

bǐ    bú   jiào   zì qín   kǔ

彼    不    教 , 自   勤   苦。

rú   náng yíng   rú yìng xuě

如    囊    萤 , 如   映   雪。

jiā   suī   pín   xué bú chuò

家    虽    贫 , 学   不   辍。

rú    fù   xīn    rú guà jiǎo

如    负    薪 , 如   挂   角。

 

shēn suī   láo   yóu kǔ zhuó

身    虽    劳 , 犹   苦   卓。

sū   lǎo   quán   èr   shí qī

苏    老    泉 , 二   十   七。

shǐ   fā    fèn   dú shū   jí

始    发    奋 , 读   书   籍。

bǐ    jì    lǎo   yóu huǐ chí

彼    既    老 , 犹   悔   迟。

ěr   xiǎo shēng yí zǎo   sī

尔    小    生 , 宜   早   思。

ruò liáng hào    bā shí   èr

若    梁    灏 , 八   十   二。

duì   dà   tíng   kuí duō   shì

对    大    廷 , 魁   多   士。

bǐ    jì chéng zhòng chēng yì

彼    既    成 , 众   称   异。

ěr   xiǎo shēng   yí   lì   zhì

尔    小    生 , 宜   立   志。

yíng bā    suì néng yǒng shī

莹    八    岁 , 能   咏   诗。

mì    qī    suì néng fù   qí

泌    七    岁 , 能   赋   棋。

bǐ   yǐng   wù    rén chēng qí

彼    颖    悟 , 人   称   奇。

ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī

尔    幼    学 , 当   效   之。

cài   wén   jī   néng biàn qín

蔡    文    姬 , 能   辨   琴。

xiè dào   yùn   néng yǒng yín

谢    道    韫 , 能   咏   吟。

bǐ    nǚ    zǐ   qiě cōng mǐn

彼    女    子 , 且   聪   敏。

ěr    nán   zǐ   dāng zì jǐng

尔    男    子 , 当   自   警。

táng liú yàn   fāng qī   suì

唐    刘    晏 , 方   七   岁。

jǔ   shén tóng   zuò zhèng zì

举    神    童 , 作   正   字。

 

bǐ   suī   yòu   shēn yǐ   shì

彼    虽    幼 , 身   已   仕。

ěr   yòu   xué   miǎn ér   zhì

尔    幼    学 , 勉   而   致。

yǒu   wéi zhě    yì ruò   shì

有    为    者 , 亦   若   是。

quǎn shǒu   yè    jī   sī chén

犬    守    夜 , 鸡   司   晨。

gǒu   bù   xué    hé wéi   rén

苟    不    学 , 曷   为   人。

cán   tǔ    sī   fēng niàng mì

蚕    吐    丝 , 蜂   酿   蜜。

rén   bù   xué    bù   rú   wù

人    不    学 , 不   如   物。

yòu   ér   xué zhuàng ér xíng

幼    而    学 , 壮   而   行。

shàng zhì jūn   xià   zé   mín

上    致    君 , 下   泽   民。

yáng míng shēng   xiǎn fù   mǔ

扬    名    声 , 显   父   母。

guāng yú   qián   yù   yú   hòu

光    于    前 , 裕   于   后。

rén   yí    zǐ   jīn mǎn yíng

人    遗    子 , 金   满   赢。

wǒ   jiào   zǐ    wéi yì jīng

我    教    子 , 惟   一   经。

qín   yǒu gōng   xì   wú   yì

勤    有    功 , 戏   无   益。

jiè zhī   zāi    yí miǎn lì

戒    之    哉 , 宜   勉   力。

  评论这张
 
阅读(4)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018